Úrok

Úrok - je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora. Vyjadruje sa nominálnou úrokovou mierou stanovenou v %. napr. úrok 5 % znamená, že zo vstupnej hodnoty napr. 100 jednotiek pri 5 % úroku získame zhodnotenie vo výške dodatočných 5 jednotiek.