Zaistené fondy

Zaistené fondy charakterizuje to, že zaisťujú investorovi splatenie celého alebo časti vloženého kapitálu.