Zábezpeka

Zábezpeka je majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.