Výnos

Výnos vyjadruje dosiahnuté zhodnotenie investície. Je to rozdiel medzi výstupnou a vstupnou hodnotou investície. Výnos môže mať rôzne formy ako napr. kapitálový zisk rovnajúci sa rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou akcie, výnos vo forme úroku alebo kupónu v prípade dlhopisu ako aj výnos vo forme dividendy plynúcej z držby akcií.