Upomienka

Upomienka je písomné upozornenie zaslané finančnou inštitúciou, napríklad bankou za nedodržanie dohodnutých záväzkov. Najčastejšie je spojené s omeškaním úhrady splátok úveru alebo oneskorením platby poistenia. Upomienka je zväčša spoplatňovaná podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.