Správcovská spoločnosť

Správcovská spoločnosť je subjektom kolektívneho investovania, ktorá vykonáva správu podielových fondov. Správcovská spoločnosť predstavuje právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku a následnej starostlivosti o tento majetok (správa aktív). Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy. Za túto správu si zvyčajne účtuje poplatky (správcovské poplatky). Správcovská spoločnosť musí mať v správe aspoň jeden podielový fond.

Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku. Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a ňou spravovaných podielových fondov musí byť overená audítorom. Kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky môžu vykonávať aj zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti.