Spoludlžník

Spoludlžník je osoba, ktorá má rovnaké postavenie ako dlžník. Na rozdiel od ručiteľa je priamym účastníkom úverového vzťahu a z tohto vzťahu mu vyplývajú rovnaké práva a povinnosti spoločne a nerozdielne s hlavným dlžníkom (najmä povinnosť platiť splátky).