Splatnosť

Splatnosť je dátum kedy držiteľovi daného dlhopis bude vyplatený nominál, respektíve obdobie udávané v rokoch ktoré zostáva do vyplatenia nominálu.

Splatnosť môže označovať aj termín splatnosti splátky úveru, a teda deň, do ktorého má byť uhradená splátka úveru, t.j. pripísaná na vopred dohodnutý účet. Ak má klient v úverovej zmluve dohodnutý deň splatnosti splátok napríklad 10-ty deň v mesiaci, najneskôr v tento deň musia byť prostriedky pripísané na účet (platba pripísaná aj na 11-ty deň sa totiž bude považovať za splátku s omeškaním).