Rating

Rating je nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.