Portfólio

Portfólio je súbor cenných papierovakcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, ktoré investor vlastní, alebo do ktorého investuje zverené finančné prostriedky správcovská spoločnosť v podielovom fonde.