Poistenie rizík

Poistenie rizík je jednou z oblastí finančného trhu. Princípom poistenia je záväzok poistenca počas doby poistenia platiť poisťovni poistné a záväzok poisťovne vyplatiť poistencovi poistnú sumu v prípade poistnej udalosti.

Poistenie možno rozdeliť na dve hlavné oblasti:

Poistenie nehnuteľnosti Poistenie domácnosti Poistenie zodpovednosti Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania Povinné zmluvné poistenie Havarijné poistenie Cestovné poistenie