Podielový list

Podielový list je majetkový cenný papier znejúci na príslušný počet podielov v podielovom fonde, ktorých majiteľom je podielnik (investor). Podielový list je produktom sekundárneho trhu obchodovania s cennými papiermi a vydávajú ich správcovské spoločnosti za účelom vytvárania podielových fondov.