Podielový fond

Podielový fond je základným nástrojom kolektívneho investovania. Predstavuje spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami. Podielové fondy nemajú vlastnú právnu subjektivitu, preto z právneho hľadiska nemôžu „skrachovať“. To však neznamená, že hodnota majetku v podielovom fonde sa za istých okolností môže znížiť až na nulu. Podielové fondy zakladajú a spravujú správcovské spoločnosti, ktoré majú na tento účel vydané povolenie od NBS.

Z hľadiska možnosti investorov vstupovať do a vystupovať z konkrétnych podielových fondov delíme podielové fondy na:

Zatiaľ čo pri uzavretom fonde nemá podielnik právo kedykoľvek počas existencie fondu žiadať od správcovskej spoločnosti nákup alebo predaj podielových listov daného podielového fondu, tak v prípade otvoreného podielového fondu takéto právo má. Špeciálny fond môže byť vytvorený tak na dobu určitú ako aj neurčitú a zároveň sa naň vzťahujú osobitné pravidlá pre jeho distribúciu. Klasickým príkladom špeciálneho fondu je napr. tzv. realitný fond.

Základným princípom fungovania podielových fondov v oblasti kolektívneho investovania je rozkladanie tzv. „diverzifikácia“ investícií s cieľom zníženia investičného rizika.

Základné typy podielových fondov:

Ostatné typy podielových fondov:

S investovaním do podielových fondov sú spojené aj niektoré náklady: