Podielnik

Podielnikom alebo Investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu určitého podielového fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu.