Peňažné fondy

Fondy peňažného trhu sú charakteristické tým, že investujú takmer výlučne do nástrojov peňažného trhu. Peňažný fond investuje najmä do termínovaných vkladov, štátnych pokladničných poukážok a dlhopisov so splatnosťou do 1 roka. Peňažný fond je charakteristický tým, že má nízku volatilitu.