Osobný bankrot

Osobný bankrot je bankrot fyzickej osoby - Dlžníka

Pre vyhlásenie Bankrotu fyzickej osoby - Dlžníka musia byť splnené nasledovné podmienky:

Dlžník je v úpadku ak:

Podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Kompletné znenie zákona