Obchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi je subjektom kapitálového trhu, ktorý podniká v súlade so zákonom o cenných papieroch na základe povolenia NBS. Obchodník s cennými papiermi vykonáva povolené investičné služby, pričom jeho činnosť spočíva predovšetkým v obchodovaní s cennými papiermi pre svojich klientov, v správe a riadení portfólia pozostávajúceho z cenných papierov a finančných nástrojov.