Kupón

Kupón - predstavuje úrokovú mieru, ktorú emitent dlhopisu (ten, kto dlhopis vydáva) platí za požičané peniaze.  Uvádza sa ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu, (napr. 3% p.a.) a predstavuje ročnú úrokovú mieru. Kupón sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných intervaloch, ktoré sú vopred dohodnuté (štandardne kvartálne, polročne alebo ročne).