Kontokorentný úver (Povolené prečerpanie)

Kontokorentný úver je určený na financovanie bežných výdavkov klienta – na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami. Predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytne klientovi úver prostredníctvom jeho osobného účtu, a to formou povoleného debetu (povoleného prečerpania) k bežnému účtu. (Klient môže ísť na svojom účte do mínusu, až do výšky schváleného úveru.) Možnosť prečerpania účtu môže byť zo strany banky schválená, klient ju ale nemusí využívať. Spláca sa priebežne prichádzajúcimi platbami na bežný účet, úrok sa platí za skutočný čas, t. j za sumu a obdobie, počas ktorého je klient v debete. Podmienkou poskytnutia kontokorentného úveru môže byť požiadavka, aby mal klient založený účet v banke minimálne 6 mesiacov a aby mu naň boli zasielané pravidelné platby. Minimálne raz za rok musí byť kontokorent vyrovnaný – stav účtu musí byť minimálne na nule.