Investovanie

Investovanie je cieľavedomá činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia, prípadne udržania reálnej hodnoty. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho) diverzifikáciou investície, vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

Z hľadiska spôsobu investovania rozlišujeme dva základné spôsoby:

Investori využívajúci na investovanie sektor kolektívneho investovania investujú predovšetkým do fondov kolektívneho investovania.

Medzi investičné produkty z oblasti poisťovníctva možno zaradiť produkty investičného životného poistenia. Uvedené produkty kombinujú princípy poistenia s investovaním na finančných trhoch. V stručnosti sa dajú dané produkty charakterizovať tak, že časť z pravidelnej platby klienta – investora ide na krytie dojednaných rizík a zvyšná časť sa investuje do produktov finančného a kapitálového trhu.

Banky ako jedny z významných finančných inštitúcií generujú celé široké spektrum investičných produktov určených tak pre bežnú retailovú klientelu (bežní občania), ako aj profesionálnych investorov z radov individuálnych osôb resp. inštitucionálnych investorov. Spektrum investičných produktov bánk obsahuje od najjednoduchších produktov typu termínových vkladových účtov cez rôzne typy depozitných certifikátov až po zložitejšie štruktúrované produkty.