Garančný fond investícií

Garančný fond investícií (GFI) - Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií, ktorí sú účastníkmi GFI. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

V prípade, že správcovská spoločnosť vykonáva pre klientov riadenie portfólia, investičné poradenstvo resp. úschovu a správu podielových listov, je povinná prispievať do Garančného fondu investícií.

Garančný fond investícií vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok, ktorý bol zverený klientom obchodníkovi s cennými papiermi alebo správcovskej spoločnosti a tento majetok sa rozhodnutím NBS alebo súdu stal nedostupným.

V súhrne jednej osobe môže byť vyplatená náhrada do výšky 50 000 EUR.

Fondom na ochranu vkladov (FOV) nie je chránená investícia do podielového fondu.