Futures

Futures je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v (štandardizovanom) stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme (najmä v štandardizovaných množstvách) na burze.