Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba, domácnosti a rodiny.

Základom finančnej gramotnosti je vedieť, čo sú to peniaze a na čo slúžia, rozumieť svojim príjmom a výdavkom a mať ich pod kontrolou, mať prehľad vo svojom majetku a svojich záväzkoch,

Nadstavbová finančná gramotnosť znamená rozumieť finančnému trhu, poznať jeho nástroje, vedieť sa v nich orientovať a efektívne ich využívať, vedieť ako zveľaďovať svoj majetok a ako ho chrániť.

Prečo je dobré byť finančne gramotný?