Diverzifikácia

Pod pojmom diverzifikácia sa všeobecne rozumie rozloženie peňažných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov. Cieľom je zníženie rizika spojeného s investíciou v porovnaní s vložením všetkých peňažných prostriedkov len do jediného finančného nástroja. Najčastejšie používanou stratégiou pri diverzifikácií rizika investície je výber širokého portfólia investícií (napríklad podielových fondov).