Depozitár

Depozitár (správcovskej spoločnosti) je banka, ktorá ma povolenie na výkon činnosti depozitára pre správcovskú spoločnosť. Úlohou depozitára je okrem iného kontrolovať či výkon činnosti správcovskej spoločnosti je v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní ako aj v súlade so štatútom fondu, ktorý správcovská spoločnosť spravuje. Depozitár vedie bankové a majetkové účty pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou.