Banka

Banka je subjektom finančného trhu, ktorý podniká v súlade so zákonom o bankách na základe osobitného povolenia NBS. Predmetom činnosti banky je najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov.