Štátny príspevok pre mladých

Štátny príspevok pre mladých (ŠPM) je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Hypotekárna banka sa zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých, najviac však o 1 %. Je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim stanovený strop (strop príjmu sa mení každý štvrťrok v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve).